ALM Equity AB (publ) förvärvar Järntorget Byggintressenter AB

ALM Equity ingick i maj 2021 en avsiktsförklaring med huvudägarna till Järntorget Byggintressenter AB (”Järntorget”) i syfte att förvärva huvudägarnas aktier i Järntorget. ALM Equity har nu med positivt resultat genomfört due diligence och slutförhandling har skett med huvudägarna.

ALM Equity och huvudägarna till Järntorget har idag ingått avtal som innebär att ALM Equity förvärvar 93,33% av aktierna i Järntorget till ett värde motsvarande ca 1,7 Mdkr för samtliga aktier i Järntorget. I nästa steg kommer ett erbjudande att riktas till resterande ägare med en förväntad anslutningsgrad om 100%.

Förvärvet finansieras med en kombination av kapitalmarknadsinstrument och likvida medel. Genom den nyligen genomförda emissionen av preferensaktier har ALM Equity tillförts 342 miljoner kronor. Därtill avser ALM Equity att genomföra en riktad emission av stamaktier till en av huvudägarna om 300 miljoner kronor vilket förutsätter beslut vid extra bolagsstämma i ALM Equity. Utöver detta utvärderas andra kapitalmarknadsinstrument. 

Förvärvsavtalet är villkorat av att för förvärvet nödvändig finansiering erhålls, samt att Konkurrensverket beslutar att lämna anmälan om företagskoncentration utan åtgärd. Uppfylls villkoren beräknas tillträde av aktierna i Järntorget ske under andra kvartalet 2021.

Affären bedöms ge en positiv resultateffekt under 2021.