Flexibel elanvändning – effektfull lösning mot flaskhalsar i elnätet

Under vintersäsongen 2020/2021 har energi motsvarande 6 800 MWh köpts av elnätsbolagen i det EU-finansierade projektet CoordiNet som drivs i Uppsala, Skåne och på Gotland. I projektet bidrar elförbrukare och elproducenter i kapacitetsbristområden till en effektivare användning av elnätet genom att, mot ersättning, minska sin elförbrukning eller öka sin produktion för att möta efterfrågan på effekt.

Energiomställningen och samhällets snabbt ökande elbehov ställer krav på investeringar och utbyggnad av elnäten. Men det tar i dag lång tid att bygga elnät och när det uppstår flaskhalsar i nätet kan så kallade flexibilitetslösningar hjälpa till med mer effekt, här och nu. Det fungerar som en delad ekonomi, ungefär som Airbnb.

– Med marknadsmässiga köp av flexibilitetstjänster får vi ett smartare elnät som effektiviserar användningen av energisystemet. Vi får en prissignal mellan elnät och värmesektorn som gör att användningen av vår energis infrastruktur och enskilda resurser, som till exempel en värmepump, optimeras utan att störa elmarknaden, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.

– Vi ser att vi kommer att behöva öka kapaciteten i elnäten på allt fler platser i landet. Genom att använda flexibilitet och innovativa lösningar som digitala handelsplattformar för effekt, får vi fler verktyg att hantera ett växande elbehov, säger Peter Sigenstam, strategichef för E.ON Energidistribution.

På sikt kan användandet av flexibilitet betyda att investeringar i elnätet i vissa fall kan skjutas upp eller undvikas. De som bidrar med sin flexibilitet skapar alltså nytta för både samhället, klimatet och ekonomin.

Nästa säsong med digital handel av elnätsflexibilitet inleds i början av november 2021.

Skåne
I Skåne finns nu tre marknadsplatser för effekt under namnet Switch: Malmöregionen, Helsingborgsområdet samt Landskrona/Löddeköpinge. Inför nästa vinter utökas projektet med ett fjärde område, Hässleholm. Under vintern 2020/2021 har totalt 9 flexibilitetsleverantörer deltagit med 11 flexresurser och en gemensam maxeffekt på drygt 120 MW. Under den gångna vinterns kallaste dagar har skånska flexibilitetsleverantörer levererat motsvarande 122 MWh – energi motsvarande maxförbrukningen per timme i ungefär två städer av Ystads storlek.

Uppsala

I Uppsala finns en marknadsplats. Under vintern 2020/2021 har totalt 11 flexibilitetsleverantörer deltagit med 18 flexresurser samt hundratals villor och en gemensam maxeffekt på 243 MW. Flexibilitetsleverantörer har levererat 6 596 MWh. Det är energi motsvarande Uppsalas medelförbrukning av el under 50 timmar. I Uppsala släpps idag elnätskunder in på flexibilitetstjänster.
 

Gotland
På Gotland har 3 flexibilitetsresurser deltagit med en gemensam maxeffekt på 24 MW. Här finns Ryftes, GEAB Värme som har levererat 82 MWh i testavrop. På Gotland har Vattenfall Eldistribution och Gotlands Elnät AB genomfört ett framgångsrikt test där en vindkraftspark köpte 4 MWh effektflexibilitet av en värmepump. Därmed kunde vindkraftsparken producera mer el när kabeln till Gotland hade underhåll.
 

Om CoordiNet
Marknadsplatserna drivs i det EU-finansierade projektet CoordiNet, inom ramen för Horizon 2020. Projektet startade den 1 januari 2019 och pågår fram till år 2022. Förutom E.ON Energidistribution, Vattenfall Eldistribution och Svenska kraftnät deltar bland annat: Energiforsk, Expektra och RWTH Aachen University, elnätsföretagen Gotlands Elnät, Upplands Energi samt de företag, elproducenter och hushåll som deltar på marknadsplattformen.