Svensk investering för energiomställning i Sydostasien

Sveriges utvecklingsfinansiär investerar 15 MUSD i SUSI Asia Energy Transition Fund. Fonden har fokus på projekt inom hållbar energiomställning och når några av de minst utvecklade länderna i Sydostasien. Genom denna investering väntas Swedfund spela en viktig roll i mobiliseringen av ytterligare kapital. Investeringen ligger i linje med Swedfunds strategi för investeringar inom energi och klimat.

Precis som på andra platser runt om i världen råder det en osäkerhet kring hur snabbt Sydostasien kommer att kunna återhämta sig efter Coronapandemin och vilka långvariga ekonomiska och sociala effekterpandemin resulterat i. Dessutom väntas intresset för investeringar i utvecklingsländer minska som en konsekvens av pandemin. Den ekonomiska återhämtningen i kombination med en växande befolkning förväntas dock driva på efterfrågan på energi framöver.

– Tillgång till el är avgörande i kampen mot fattigdom. Genom den här investeringen stödjer vi ökad produktion av förnybar energi, ökad energieffektivitet och energilagring i Sydostasien. Vår investering bidrar till en hållbar återuppbyggnad i ljuset av pandemin och är ett viktigt bidrag för att begränsa klimatförändringarna. Vår investering möjliggör också mobilisering av privat kapital, berättar Maria Håkansson, vd för Swedfund.

Swedfunds investering syftar till att öka tillgången till förnybar energi och bidra till en mer effektiv resursanvändning. Swedfund kommer att bidra till att begränsa klimatförändringarna och förbättra levnadsstandarden genom att förbättra människors tillgång till tillförlitlig el till överkomliga priser.

SUSI Partners förvaltar för närvarande 1,6 miljarder euro i sex institutionella fonder avsedda för omställning till ren energi och för att uppnå global koldioxidneutralitet.